Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató célja, hatálya

A jelen adatkezelési tájékoztató (a “Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az KÖSZi által alkalmazott adatvédelmi és adatatkezelési elveket, amelyet a KÖSZi, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Peti Fruzsina, Kovács Kinga és Karig Luca Sára magánszemélyek által üzemeltetett koronavirusosszefogas.hu domain alatt elérhető KÖSZi (Koronavírussal kapcsolatos Összefogás, a továbbiakban: “KÖSZi”) szolgáltatás keretében megvalósított felhasználói aktivitással Ön (továbbiakban: felhasználó) kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez, amik az alábbi Adatkezelési tájékoztatóban részletezett feltételek szerint valósulnak meg: 

Adatkezelő: www.koronavirusosszefogas.hu (Peti Fruzsina, Kovács Kinga és Karig Luca magánszemélyek)

E-mail: koronaosszefogas@gmail.com

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a KÖSZi különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Definíciók

– Érintett: Azonosított vagy azonosítható természetes személy;

– Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

– A személyes adatok különleges kategóriái: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

– az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

– Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

– Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

– Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés elvei

A KÖSZi az adatkezelési tevékenysége során biztosítja, hogy mindenkor érvényesüljenek a személyes adatok kezelésére vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályi alapelvek, nevezetesen:

– a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen és az érintett számára átláthatóan történik (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve);

– személyes adatok gyűjtése és kezelése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség elve);

– a gyűjtött adatok az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és a szükségesre korlátozottak kell legyenek (adattakarékosság elve);

– a személyes adatoknak pontosnak, szükség esetén naprakésznek kell lennie, a pontatlan adatokat haladéktalanul törölni vagy pontosítani kell (pontosság elve);

– a személyes adatok tárolása csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig történhet (korlátozott tárolhatóság elve);

– a KÖSZi megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg elve);

– A KÖSZi mindenkor olyan adatkezelési rendszert tart fenn, amelynek segítségével képes annak igazolására, hogy adatkezelési tevékenysége a fenti elveknek megfelel (elszámoltathatóság elve).

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, ennek lehetséges módjai:

  1. Kezdeményezés beküldése (kiegészítés)

Az alábbi adatokat a felhasználók honlapunkon keresztül beküldött formanyomtatványokon keresztül rögzítik rendszerünkben. 

Kezelt adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Név (keresztnév, vezetéknév)Információrögzítés, kapcsolattartás biztosításaÉrintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja)A hozzájárulás visszavonásáig vagy annak hiányában legfeljebb a beküldéstől számított 5 évig.
TelefonszámInformációrögzítés, kapcsolattartás biztosításaÉrintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja)A hozzájárulás visszavonásáig vagy annak hiányában legfeljebb a beküldéstől számított 5 évig.
Email címInformációrögzítés, kapcsolattartás biztosításaÉrintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja)A hozzájárulás visszavonásáig vagy annak hiányában legfeljebb a beküldéstől számított 5 évig.
  1. Szerződéses partnerek adatainak kezelése
Kezelt adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Név (keresztnév, vezetéknév)kapcsolattartás biztosításaA KÖSZi jogos érdekeAz utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig.
Telefonszámkapcsolattartás biztosításaA KÖSZi jogos érdekeAz utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig.
Email címkapcsolattartás biztosításaA KÖSZi jogos érdekeAz utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig.

Az adatkezelés a KÖSZi azon jogos érdekén alapul, hogy az elősegítse a partnerek és a KÖSZi közötti folyamatos kapcsolattartást a KÖSZi és a partner között fennálló kapcsolat előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében.

Az érintettnek minden esetben joga van tiltakozni jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. A hozzájárulás visszavonásának kérelmét az érintett a koronaosszefogas@gmail.com címen, emailes úton tudja benyújtani.

Sütik (cookie-k)

A sütik olyan apró szöveges fájlok, amelyeket az eszközére küldünk és mentünk, amelyek lehetővé teszik weboldalunk látogatóinak azonosítását, megkönnyítik a szolgáltatások használatát, és összesített információkkal szolgálnak a látogatókról. Ez segít nekünk a szolgáltatások javításában. A sütik nem károsítják az eszközét vagy a fájljait.

Az érintettek dönthetnek úgy, hogy böngészőjüket úgy állítják be, hogy megtagadják a sütik használatát, vagy figyelmeztessék a sütik küldéséről. Az alábbi linkek tartalmaznak információkat a süti beállításainak módosításáról néhány népszerű böngészőben:

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a sütik kikapcsolása esetén néhány szolgáltatásunk esetleg nem működik rendeltetésszerűen.

A honlapon található információkról

A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a KÖSZi fenntartója és csapata nem vállal felelősséget.

A KÖSZi fenntartója és csapata megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Adattovábbítás külföldre, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A KÖSZi nem továbbít adatokat, így nem továbbít adatokat külföldi (EGT-n kívüli) székhelyű harmadik személyeknek sem.

A KÖSZi az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó egyes feladatok elvégzésére szükség esetén – az egyes partnerekkel kötött külön egyedi adatfeldolgozási szerződés feltételei szerint – kizárólag olyan adatfeldolgozókat von be az adatkezelési tevékenységbe, amelyek szakértelműkre, megbízhatóságukra és rendelkezésükre álló erőforrásaikra nézve megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy a GDPR adatbiztonsági és egyéb követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket megfelelően végrehajtják.

Az adatfeldolgozók a rájuk bízott adatkezelési tevékenységüket a KÖSZi fenntartója és csapata, mint adatkezelő nevében végzik. Az adatfeldolgozó az adatkezelési szolgáltatás befejezését követően az adatkezelő döntése alapján – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek.

Az Ön jogai, mint érintett

Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog: Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférjen. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adatait, személyes adatai tárolásának tervezett időtartama.

Helyesbítés joga: Kérés esetén jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult arra is, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog: Amennyiben a törvényben felsorolt valamely indok fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül töröljük a személyes adatait.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben a törvényben felsorolt valamely indok fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül módosítsuk adatkezelési gyakorlatunkat a személyes adatai vonatkozásában a törvényben meghatározottak szerint.

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult arra is, hogy az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból, bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés például a KÖSZi-hez kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben megtiltja, vagy kéri az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudjuk Önt megfelelően kiszolgálni.

Visszavonás joga: Természetesen jogosult arra, hogy a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, azt bármikor visszavonja.

Hogyan gyakorolhatja jogait?

A fenti jogok gyakorolhatók, ha levelet vagy e-mailt küld nekünk a koronaosszefogas@gmail.com címen. Az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk megadását kérhetjük, amennyiben arról nem tudunk teljes bizonyossággal meggyőződni. Elutasíthatjuk az indokolatlanul ismétlődő, túlzott vagy nyilvánvalóan megalapozatlan kérelmeket.

A személyes adatok törlésének esetei

A felhasználó személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli a KÖSZi fenntartója és csapata, ha:

  • az adatkezelés bármely okból jogellenes;
  • az adatkezelés célja megszűnt;
  • a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
  • a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.

A weboldal tartalmának módosítása

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. Ugyanakkor az üzemeltető fenntartja a jogot az adatkezelési feltételek egyoldalú módosítására a felhasználók értesítése mellett, mely esetben az adatkezelés az ott részletezettek szerint a feltételek elfogadásának hiányában a Szolgáltatás továbbí használatának lehetetlenülését, illetve adattörlést eredményezhet.

Jogorvoslat

Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

AdatkezelésiKérjük, hogy bírósági vagy hatósági jogérvényesítési eljárás megkezdése előtt minden esetben vegye fel velünk a kapcsolatot. Minden panaszt kivizsgálunk és törekszünk az esetleges vitás esetek békés megoldására.